namhoai1239489383 11/28/2023 1:28:30 AM

Một phi kim X có hoá trị cao nhất trong hợp chất với oxi là VI, trong hidroxit cao nhất (A1), X chiếm 32,653% về khối lượng. Tìm X và viết phương trình phản ứng hoá học theo sơ đồ sau:
1, NaOH + A1 => A2 + H2O
2, B1 + A2 => A3 (kết tủa) + A4 + H2O
3, B2 + A2 => A3 (kết tủa) + A4 + H2O
4, B3 + A2 => A3 (kết tủa) + A4 + A5 (khí) + H2O
5, B4 + A2 => A3 (kết tủa) + A4 + A5 (khí) + H2O
6, B5 + A2 => A3 (kết tủa) + A6 + A7
7, B1 + A7 => BaCl2 + H2O
8, A5 + B2 => B3 + H2O
9, A5 + B2 => B4
10, B4 nhiệt phân ra:  B3 + A5 (khí) + H2O