lohanhlc2001 11/28/2023 1:38:33 AM

Hỗn hợp X gồm kim loại R và kim loại kiềm M. Tiến hành ba thí nghiệm sau:
-Thí nghiệm 1: Cho 4,65 gam hỗn hợp X vào dung dịch CuSO4 dư. Sau phản ứng thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn
-Thí nghiệm 2: Cho 4,65 gam hỗn hợp X vào nước dư thu được 2,24 lít khí H2 (đktc) và dung dịch A
-Thí nghiệm 3: Cho 0,975 gam Kali vào 4,65 gam hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y, trong đó Kali chiếm 52% về khối lượng. Cho Y vào dung dịch KOH dư thu được 4,2 lít khí H2 (đktc)
Xác định kim loại R, M và tính m