thun56597 11/28/2023 1:58:37 AM

Cho 84,5 gam H2SO4.3SO3 vào 1 lít nước thu được dung dịch A (giả sử có 0,1% khối lượng nước còn lại sau phản ứng bị bay hơi). Thêm m gam BaCl2 vào dung dịch A thu được dung dịch B và 65,24 gam kết tủa. Thêm bột Al vừa đủ vào dung dịch B, kết thúc phản ứng thu được dung dịch D và V lít (đktc) khí H2. Tính khối lượng dung dịch B, dung dịch D và tính V